I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym zwłaszcza co do składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Aleksandra Kowalowska, Maciej Kowalowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALEXANDRA" MACIEJ KOWALOWSKI
adres: ul. Zielonogórska 3a, 40-710 Katowice któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9542728240 oraz numer REGON 242606028, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów. Adresem, na który kierowana powinna być korespondencja pocztą tradycyjną, jest powyższy adres, zaś adresem dla korespondencji kierowanej pocztą elektroniczną jest adres: kontakt@balanciaga.pl;

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.balanciaga.pl;

Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w w/w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej:

Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0, Google Chrome, Opera, Safari, z włączoną obsługą plików cookies. Aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies. Pliki te zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta podczas korzystania przez niego ze strony internetowej Sklepu. Ich stosowanie służy umożliwieniu poprawnego działania strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkownika. Pliki te nie niszczą urządzeń Użytkownika, nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń ani oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się w zakładce „polityka prywatności”.

Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Użytkownik powstrzyma się nadto od wykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Zielonogórska 3a, 40-710 Katowice

telefonicznie – pod numerem telefonu +48 533 008 857

drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@balanciaga.pl

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło, akceptacji Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne,

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie,

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokona wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta). Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.

Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. 

Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży po dokonaniu rejestracji w Sklepie.

W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogowania się na swoje konto Użytkownika.

W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka,

Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.), adresu dostawy, sposobu dokonania płatności za towar.

Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika. Klient otrzymuje powyższą wiadomość e-mail zawierającą także ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar paragonu lub faktury VAT.

VI. ZAPŁATA CENY

Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:

    • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

    • przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

    • przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 -5563 Kodeksu cywilnego.

W przypadku nieodebrania towaru wysłanego przez Sprzedawcę do Użytkownika tego ostatniego obciąża koszt (przesyłki) zwrotu towaru do Sprzedawcy oraz koszt ewentualnego ponownego wysłania towaru do Użytkownika.

VII. GWARANCJA

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów.

W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. X. Regulaminu POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

VIII. DOSTAWA

Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska, Poczta Polska lub inny operator pocztowy.

Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem www.balanciaga.pl

Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie sporządził protokół szkody (w przypadku uszkodzenia paczki) i skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przy sprzedaży hurtowej nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: ul. Zielonogórska 3a, 40-710 Katowice, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@balanciaga.pl. Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.

Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca podejmie działania zmierzające do poprawnego działania Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się usuwać zauważone lub zgłaszane przez Klientów lub Użytkowników nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu w rozsądnym terminie. Klient / Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie informować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu. Nieprawidłowości te można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@balanciaga.pl. Zgłoszenie takie powinno zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis zauważonej nieprawidłowości i datę jej wystąpienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie nieprawidłowości usuwane były w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika lub Klienta, kiedy jego zgłoszenie zostanie rozpatrzone.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie, otrzymają także informację o zmianie Regulaminu ze wskazaniem dokonanych zmian przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Podmiotami takimi są w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach: http://www.katowice.wiih.gov.pl/ adres siedziby ul. Brata Alberta 4, Katowice Informacje odnoszące się do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także lista podmiotów uprawnionych dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi będącemu Konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekazuje informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przy czym w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, jak również w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.balanciaga.pl , pobrać go oraz wydrukować.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.08.2020r.